Zgromadzenia i imprezy masowe

 Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1485)

 

ZGROMADZENIA

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, wówczas zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


IMPREZY MASOWE

Impreza masowa to wydarzenie sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w którym bierze udział przynajmniej:

·         1000 osób na otwartej przestrzeni

·         500 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy artystyczno-rozrywkowe)

·         300 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe)

·         200 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, np. niektóre mecze piłkarskie)

Do tej grupy nie zaliczają się imprezy, które odbywają się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, placówkach oświatowych, bibliotekach kultury i galeriach sztuki. Ponadto imprezami masowymi nie są wydarzenia: z udziałem sportowców niepełnosprawnych, zawody sportowe dzieci i młodzieży czy imprezy rekreacyjne.

Opinie służb

Do wniosku o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej należy dołączyć opinie o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach.